P03072021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Artiklid

Kasutajatingimused

Kasutatavad mõisted
Portaal – domeeni http://www.nokitse.ee  kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas pildid, php, html jm failid) ja andmebaaside kogum.
Haldaja – teenuse pakkuja portaali toimetuse näol, keda esindab info@nokitse.ee,  Portaali haldaja OÜ Nokpo.
Kasutaja - kõik Portaali kaudu Haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad ning registreerunud isikud.
Teenused - Haldaja poolt Portaali kaudu pakutavad teenused.
Kasutustingimuste üldsätted
Portaali kasutamiseks peab Kasutaja nõustuma järgnevate kasutustingimustega ning võtma arvesse kõiki kohalduvaid seadusi ja teisi õigusakte. Portaali kasutamise kaudu nõustub Kasutaja ilma kitsenduste ja piiranguteta käesolevate kasututingimustega ning kinnitab, et need on ülimuslikud kõigi varasemate kokkulepete suhtes, mis on sõlmitud Kasutaja ja Haldaja vahel. Kui Kasutaja ei nõustu käesolevate kasutustingimuste kõikide punktidega ilma kitsenduste ja piiranguteta, ei ole Kasutajal Portaali kasutamine lubatud.
Portaali kasutamiseks loetakse käesolevaga mistahes Portaalis asuva dokumendi kasutamist ükskõik mis viisil.
Portaali kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Opera jne. Portaali kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Portaali automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
Portaali tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Portaali dokumentide sisuga ja Portaali poolt pakutavate lisavahendite kasutamist ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist, muutmist või lisatoimingute teostamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
Kõik toimingud, mis ei mahu punktis 4 defineeritud Portaali tavapärase kasutamise alla, vajavad eelnevat Haldaja seadusliku esindaja kirjalikku luba.
Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu kohalduva õigusaktiga, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Autoriõigused
Portaal ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale või Haldaja koostööpartnerist autorile. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

Registreerumine ja privaatsus
Portaali sisu lugemiseks pole registreerumine vajalik. Registreerumine on vajalik Portaali Teenuste kasutamiseks.
Portaalis registreerumine kehtib tähtajatult.
Haldaja kohustub mitte avaldama registreerumisel kogutud informatsiooni kolmandatele isikutele.
Haldaja ei kasuta registreerunud Kasutajate kontaktandmeid Portaali kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata kasutajat tema nõusolekuta kolmandate isikute postitusnimekirjadesse.
Kasutaja kinnitab oma registreerumise kinnitamisega kasutustingimustega nõustumist ja nendest kinnipidamist.

Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on Portaalis õigus ja võimalus sisestada järgmist informatsiooni (edaspidi Andmed):
päringuid Portaali artiklite rubriigis ja foorumites;
postitusi Portaali foorumis;
muud informatsiooni Portaaliga suhtlemisel üldise tagasiside vormi kaudu.
Kasutaja kohustub edastama Haldajale ainult selliseid Andmeid, mis pole eksitavad, ebatäpsed, väärad ja mille üldsusele edastamine pole keelatud Eesti Vabariigi seadustega. Kui selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud teave rikub käesoleva punkti tingimusi, siis kohustub Kasutaja nimetatud teabe viivitamatult Portaalist eemaldama. Kasutaja poolt Haldajale edastatud teabe õigsuse ja Eesti Vabariigi seadustele vastavuse eest vastutab ainult Kasutaja.
Esitatavad Andmed peavad olema vastavuses heade tavade ja kommetega.
Kasutaja on kohustatud kinni pidama intellektuaalsete õiguste kaitse seadustest.
Teenuseid ei tohi kasutada pettusteks või ebaseaduslikuks tegevuseks.
Registreerunud Kasutaja kohustub tagama, et tema poolt sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda viiruseid, ja muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Portaali normaalset tööd või mis salvestuvad kasutajate arvutisse ning häirivad või kahjustavad selle normaalset funktsioneerimist.
Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma oma Portaali sisenemiseks vajalikke kasutajatunnust ja parooli sattumast kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

Haldaja õigused ja kohustused

Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Portaali arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi ja hinnakirju.
Haldaja teavitab Kasutajaid kasutustingimuste või hindade muutustest Portaali vahendusel. Kasutajat eraldi kasutustingimuste muutumisest ei teavitata.
Haldajal on õigus piirata või tühistada Kasutaja kasutusõiguseid, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Portaalis edastatud Andmeid ning eemaldada sellised Andmed, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavat informatsiooni, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega, käesolevate kasutustingimuste rikkumisega, vastuoluga heade kommetega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud Haldaja poolt eelnevalt edastatud kirjalikke või suulisi juhtnööre, mis pole määratud käesolevate kasutamistingimustega. Eemaldatud tasuliste teenuste eest raha tagasi ei maksta, tekkinud kahju või saamata jäänud tulu ei hüvitata.
Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud Andmete õigsuse eest.
Haldaja ei vastuta, kui mistahes põhjustel on Portaali kasutamine piiratud või võimatu. Haldaja teeb kõik endast oleneva, et taastada Portaali kasutamine täies mahus. Aja eest, mil Portaali kasutamine oli piiratud või võimatu, raha Kasutajale tagasi ei maksta ning kahju või saamatajäänud tulu ei hüvitata.

Omandiõigused, publitseerimisõigused, litsentsid.

Te kinnitate, et Teil säilivad materjalide avaldamise kestel õigused kõigile Teie poolt avaldatud materjalidele, et teil oleks õigus volitada portaali nokitse.ee Teie poolt avaldatud materjale avalikult esitama ja ekspluateerima. Käesolev dokument ei piira Teie õigusi lubada ka kolmandatel osapooltel Teie poolt loodud materjale avaldada, kuid seda vaid viisil, et edastate lähtematerjalid selleks isiklikult, kasutamata selleks portaali nokitse.ee vahendust.
Käesolevaga annate portaalile nokitse.ee kõik õigused kasutada Teie poolt avaldatud materjale igal moel ja igal eesmärgil piiranguteta. Portaali haldaja võib Teie poolt avaldatud materjale avalikult esitada, reprodutseerida, muuta, levitada, lisada neid nii digitaalsetesse kui paberkandjal või muul viisil avaldatud teostesse, volitada kolmandaid isikuid edasi materjali kasutama. Portaali haldaja võib, kuid ei ole kohustatud viitama materjale kasutades Teile, kui materjali portaali nokitse.ee postitajale.
Te võite vabalt valitud ajal eemaldada või muuta enda poolt avaldatud materjale. Kui sellele tegevusele eelnevalt on portaali nokitse.ee haldaja otsustanud luua või loonud plaanid koostada digitaalseid või paberkandjal materjale, mis võiksid Teie poolt avaldatud sisu sisaldada (näiteks blogipostitus), siis olete teadlik, et võime ka kustutamise järgselt saidil avaldatud materjale ekspluateerida.

Foorum
Portaali sisestatud küsimused ja postitused, mis ei kuulu õigesse foorumi kategooriasse, kuhu nad lisati, kas liigutatakse, lukustatakse või kustutatakse. Postituste duubeldamine on keelatud.
Portaali foorumis on keelatud teise inimese nime all kommenteerimine, spämm, seaduserikkumisele ärgitamine, kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine, inimväärikuse alandamine ja au teotamine, reklaami ja kuulutuste avaldamine, igasugune pornograafiline ja rassistlik materjal ning teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine.
Portaali foorumis võib postitada arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kommenteerida kirjutajat (autorit) ennast. Keelatud on postitustest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist. Kui on tekitatud sellesisulist kahju Kasutaja suhtes mõne teise Kasutaja poolt, tuleb kahju saanud Kasutajal saata vastav sõnum Portaali administraatorile.
Kõik hea tava reeglite vastu eksinud Portaali foorumi postitused kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu postituse avastamisel tuleb Kasutajal võtta ühendust Portaali administraatoriga.
Pealkirju tuleb Portaali foorumis kasutada postituse lühikirjelduseks. Vältige kasutamast suuri tähti või erisümboleid tähelepanu saavutamiseks.

Uudised, artiklid ja lingid

Portaalis on Kasutajatel võimalik soovitada materjale avaldamiseks nagu artiklid, uudised, lingid ja küsitluse teemad jm. Selle materjali otse Portaali postitamine ei ole võimalik. Avaldamiseks tuleb saata kiri Portaali administraatorile, kes vastava uudise, artikli või lingi üle vaatab ja võimaluse korral avaldab Portaali vastaval teemaleheküljel.
Portaalis on avaldatud artikleid, informatsiooni ja muid materjale Portaali tegevusvaldkonna kohta ja sellega seotud teemade kohta. Esitatud materjalid kannavad hariduslikku eesmärki ja on ülevaatlikud ning seda informatsiooni ei tohi Kasutaja käsitleda kui konkreetset soovitust. Portaali haldaja ei vastuta nimetatud materjalides sisalduvate andmete paikapidavuse eest ning nende kasutamine toimub Kasutaja enda riisikol.
Kõik Portaalis esitatud materjalid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Autoriõigused nimetatud materjalidele kuuluvad Portaalile või on talle antud õigused nende esitamiseks Portaalis. Materjalide kasutamisel väljaspool Portaali on vajalik teha viide Portaalile.